Artikel 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk onzerzijds overeengekomen, worden onze verkopen uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.

Elke bestelling/aankoop impliceert de automatische aanvaarding van deze voorwaarden. Deze worden geacht door de koper te worden geaccepteerd: indien er binnen acht dagen geen reactie is, zijn ze voor hem belastbaar en dit ook voor alle volgende overeenkomsten.

 

Artikel 2. Tenzij anders overeengekomen, worden de gekochte goederen, afhankelijk van hun beschikbaarheid, hetzij door afhaling hetzij door levering aan huis aan de koper ter beschikking gesteld. De opgegeven termijnen zijn steeds indicatief en overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen te doen.

 

Artikel 3. In geval van verwijdering door de klant, zijn de risico’s voor rekening van deze laatste, vanaf het moment dat ze ons pand verlaten. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van schade of breuk.

 

Artikel 4. Elke klacht moet ons binnen 48 uur na ontvangst van de goederen per e-mail (info@momentumexpo.be of info@momentumloft.be) worden gericht.

 

Artikel 5. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar op de zetel van de vennootschap door overschrijving, of in de winkel, contant en zonder korting. Wanneer de koper gemachtigd is om de prijs van de goederen in gedeeltelijke betalingen te betalen, volgens de overeenkomst tussen de winkel en laatstgenoemde, leidt het niet naleven van een termijn tot de onmiddellijke betaling van het openstaande saldo. , en dit automatisch en zonder formele kennisgeving.

 

Artikel 6. De koper wordt telefonisch op de hoogte gebracht van de vastgestelde dag voor aflevering of afhaling van de goederen. Indien deze dag hem niet schikt, dient hij dit minimaal 2 dagen voor de geplande datum aan de verkoper te melden. De tweede date moet gehonoreerd worden. Volledige betaling van het openstaande saldo zal uiterlijk bij aflevering plaatsvinden. In geval van afwezigheid van de klant op de dag van levering, behoudt PRIME SA zich het recht voor om een ​​vergoeding van € 30 te eisen bovenop de prijs van de tweede levering, in de tweede plaats een vergoeding van € 100 / maand voor opslag naast de verkoopprijs .

 

Artikel 7. PRIME S.A. behoudt de volledige eigendom van de goederen tot de volledige betaling van de prijs vermeld op de bestelbon. In geval van niet-betaling van het voorziene bedrag en/of beslag op kosten van de koper, van een verzoek tot akkoord, dagvaarding van faillissement, publicatie van een geprotesteerd ontwerp of vereffening van de medecontractant voordat die betaling niet heeft plaatsgevonden is gemaakt, behoudt PRIME SA zich het recht voor om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de beëindiging van het contract in te trekken, ongeacht enig recht op schadevergoeding.

De koper verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, op straffe van schadevergoeding, van elke beslaglegging door een derde partij. Hij verbindt zich ertoe ons in staat te stellen zonder voorafgaande kennisgeving de goederen terug in bezit te nemen en de vervoerder vrije toegang tot zijn lokalen te verlenen en alle kosten van de verwijdering van de goederen te dragen.

 

Artikel 8. Indien een van de in artikel 7 genoemde hypothesen zich voordoet, behoudt PRIME S.A. zich het recht voor om de contracten te beëindigen. In geval van ontbinding van het contract op kosten van de koper, zal PRIME NV een forfaitaire vergoeding van 30% van de totale verkoopprijs verschuldigd zijn, wat PRIME NV niet belet om een ​​hogere schadevergoeding te eisen indien het bewijs levert dat de geleden schade meer bedraagt ​​dan 30%.

 

Artikel 9. In geval van ongegronde niet-betaling op de vervaldag en/of laattijdige betaling, genereren deze laatste automatisch en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar vanaf de leveringsdatum.

 

Artikel 10. We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen en we kunnen elke duidelijke of duidelijke fout corrigeren, dit ook na het sluiten van het verkoopcontract. Alle klachten dienen binnen 7 dagen per e-mail of aangetekende post te worden ingediend.

 

Artikel 11. Het gebruik van specifieke apparatuur om de levering te verzekeren zoals katrol, trolley, vorkheftruck, etc. … gebeurt op verzoek en op kosten van de koper, PRIME S.A. wijst alle verantwoordelijkheid af. De klant zal tevens zorg dragen voor het treffen van de nodige maatregelen voor een goede installatie van dit materiaal. Tijdens leveringen door ons moet de klant ervoor zorgen dat de nodige ruimte voor het materieel (vrachtwagen, vorkheftruck …) voor een goede werking ervan wordt behouden. Anders behoudt PRIME S.A. zich het recht voor om de levering te annuleren en behoudt zich het recht voor om een ​​toeslag in rekening te brengen.

 

Artikel 12. Indien de koper na of tijdens de levering een probleem (breuk of fabricagefout) constateert met de door hem geleverde en/of
gemonteerde meubelen
onze zorg, moet hij contact opnemen met onze after-sales service via e-mail, hem het materiaal bezorgen (kopie van het bestelformulier, foto’s,
montageplan)
nodig voor de juiste oplossing hiervan, wordt het volledige bestand naar de fabrikant gestuurd. PRIME S.A. is afhankelijk van zijn leveranciers, maar
niet:
kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor hun beslissing.

Artikel 13. Elk geschil met betrekking tot het contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in voorkomend geval, de vrederechter van het 1e
kanton Evere,
slechts bevoegd onder voorbehoud van ons recht om het genoemde geschil voor te leggen aan een andere territoriaal bevoegde rechtbank.

Artikel 14. Wanneer de koper een bestelling in de winkel heeft geplaatst, is herroeping niet mogelijk. Als de aankoop via de website is gedaan,
de klant heeft een herroepingsrecht van 14 dagen, behalve in het geval van een specifieke bestelling, gemaakt volgens de wensen van de klant.

Artikel 15. De garantie van de fabrikant dekt alleen de goederen, en in geen geval de diensten aangeboden door PRIME S.A., zoals
transport en montage. Elke defecte koopwaar moet terug naar de winkel worden gebracht en dit op kosten van de klant.